prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

Absolvovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se obchodnímu právu, zejména právu obchodních korporací. V tomto oboru publikovala několik monografií, je spoluautorkou několika učebnic obchodního práva a autorkou více než stovky odborných článků. Je členkou redakční rady odborného časopisu Acta Universitatis Carolinae – Iuridica, odborného časopisu Obchodněprávní revue (vydavatel C.H.Beck) a odborného časopisu Rekodifikace a praxe (vydavatel Wolters Kluwer). V akademických funkcích působí jako vedoucí katedry obchodního práva, členka vědecké rady PF UK a členka vědecké rady UK.

Byla členkou komise legislativní rady vlády pro soukromé právo. Více než deset let působila v advokacii a je rozhodkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Odborné zkušenosti čerpala m.j. na studijních pobytech na právnických fakultách ve Francii (Paříž Assas II, Toulouse), v Německu (právnická fakulta Passovské univerzity) či ve Švýcarsku (právnická fakulta univerzity v Ženevě).

K zálibám patří především literatura.

He/She lectures in these degree programs:

Back to profiles