Marketingová komunikácia

Cílem tohoto modulu je především příprava studentů pro praxi v oboru. Předpokladem je, že se studenti budou věnovat samostudiu teorie v rozsahu naznačeném během semináře a dle otázek k závěrečné zkoušce. V písemných pracích (tj. v postupové práci a v závěrečné práci) bude hleděno především na schopnost samostatně pracovat s nabytými teoretickými znalostmi.

Garant a lektor študijného modulu

Mgr. Dagmar Krhůtková

Anotácia

Marketing sa v súčasnosti teší veľkej popularite. Stále viac ľudí tento odbor preferuje už pri štúdiu, prípadne do neho prichádza z iných oblastí. Tento trend je pre nás na jednej strane pozitívny – dnešné firmy už chápu význam marketingu a nestavajú sa voči nám tak odmietavo, ako tomu bolo predtým. Na druhej strane nám popularita nášho odboru môže spôsobovať aj isté problémy, ktoré sa musíme naučiť riešiť.

Sylabus

1. Problémy súvisiace s marketingom

  • prevaha ponuky nad dopytom
  • povedomie laickej verejnosti o marketingu
  • uplatnenie v obore
  • dodávatelia

Literatúra

  • KOTLER, P.: Marketing management, Grada, Praha
  • LINHART, Z.: Marketing, ČZU Praha ISBN 80-213-1011-1
  • BEDNÁŘ V.: Marketing na sociálních sítích, Brno: Computer Press, a.s., ISBN: 978-80-251-3320-0.
  • BÁRTA, Vl.; PÁTÍK, L.; POSTLER, M.: Retail Marketing, Praha: Management Press, ISBN: 978-80-7261-167-6.
  • KOMÁROKVÁ R., RYMEŠ M., VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie trhu, Grada